Belangrijk

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever:

de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Bloesem Uitvaart een Overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever de contactpersoon voor de Bloesem Uitvaart.

b. Overeenkomst:
de tussen de Opdrachtgever en Bloesem Uitvaart tot stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging van Bloesem Uitvaart.

c. Toeleverancier:

de partij die aan Bloesem Uitvaart zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

d. Bloesem Uitvaart :

de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit ter zake van de Uitvaartverzorging.

e. Uitvaartverzorging:

de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres.

f. Voorschotten:
voorschotten die door de Bloesem Uitvaart ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst.

2.2  Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bloesem Uitvaart zijn aanvaard en gelden alleenvoor de desbetreffende Overeenkomst.

2.3  Bloesem Uitvaart dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en Overeenkomst

3.1  Bloesem Uitvaart gaat een overeenkomst met de Opdrachtgever aan maakt daarbij gebruik van het opdrachtbevestigingsformulier. De Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat de Overeenkomst juist en volledig wordt ingevuld.

3.2  De Opdrachtgever dient de Bloesem Uitvaart tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, danwel de aanwezigheid vaneen pacemaker of Implanteerbare CardioverterDefibrillator (ICD), alsook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

3.3  In de Overeenkomst worden zoveel als mogelijk de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door Bloesem Uitvaart worden geleverd c.q. uitgevoerd. Zaken en/of diensten, die eerst na de ondertekening c.q. vastleggen in de Overeenkomst worden overeengekomen, worden zoveel als mogelijk schriftelijk bevestigd door Bloesem Uitvaart.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten

4.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.

4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Bloesem Uitvaart op basis van de Over-eenkomst worden geleverd, worden - voor zover mogelijk -vermeld in bijlage I bij de Overeenkomst.

4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is/zijn, zal Bloesem Uitvaart een pro-memorie post opnemen.

4.4 Bloesem Uitvaart zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.

4.5 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld nakennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met Bloesem Uitvaart wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij Bloesem Uitvaart in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bijvoorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Bloesem Uitvaart worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Bloesem Uitvaart daarover onverwijld in te lichten.

5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Bloesem Uitvaart bevorderen dat correctie plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Bloesem Uitvaart worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van correctie van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van correctie voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen, tijdstippen en locaties als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Bloesem Uitvaart.

6.2 De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7 – Drukwerken

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) aan te leveren of, indien de tekst door Bloesem Uitvaart is opgesteld, goed te keuren.

7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Bloesem Uitvaart voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 Bloesem Uitvaart kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte of goedgekeurde tekst en deze afwijking aan Bloesem Uitvaart toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Bloesem Uitvaart niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.

7.4  Bloesem Uitvaart zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Bloesem Uitvaart staat niet in en is niet aansprakelijk voor tijdige bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de gekozen media.

7.5  Indien Bloesem Uitvaart heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichtingen, zoals vermeld in lid 4, zijn de gevolgen voor te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Bloesem Uitvaart. Tenzij anders overeengekomen, draagt Bloesem Uitvaart dan zorg voor een bewijs van ontvangst. Hij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van eenentwintig (21) dagen op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschap-pij(en).

8.2  Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Bloesem Uitvaart worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de kosten van de zaken en/of diensten van de uitvaart. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde van de verzekeringspolis uitbetaald.

8.3  Bloesem Uitvaart staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekerings-maatschappij(en). Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij(en) schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever jegens Bloesem Uitvaart niet op.

Artikel 9 – Betaling

9.1  Indien Bloesem Uitvaart in het kader van deOvereenkomst aan derden dient te betalen, zal de Opdrachtgever de daarmee gemoeide bedragen op eerste verzoek en binnen de gestelde termijn aan Bloesem Uitvaart voldoen.

9.2  De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Bloesem Uitvaart betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

9.3  Bloesem Uitvaart heeft steeds het recht om een voorschot (aanbetaling), maximaal ter grootte van 100% van de (begrote) uitvaartkosten, te vragen voor zover die ziet op (een) door Bloesem Uitvaart te verlenen dienst(en). Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, bedraagt dit voorschot, voor zover dat ziet op de door Bloesem Uitvaart te leveren goederen, maximaal 50% van de (begrote) uitvaartkosten. Dit voorschot dient binnen vierentwintig (24) uur na het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever te zijn voldaan. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve uitvaartnota. Zolang de Opdrachtgever het bedongen voorschot niet aan Bloesem Uitvaart heeft voldaan, heeft Bloesem Uitvaart het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

9.4  Bij contante betaling wordt door Bloesem Uitvaart een bewijs van betaling verstrekt.

9.5  De betalingstermijn geldt als fatale termijn. Bloesem Uitvaart is gerechtigd over een vordering die niet tijdig is voldaan rente in rekening te brengen vanaf de dag volgende op die waarop de be-talingstermijn verstrijkt. De verschuldigde rente bedraagt 1% per kalendermaand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele kalendermaand wordt berekend.

9.6 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is Bloesem Uitvaart gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover rechtens mogelijk, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (Wet BIK) in rekening gebracht, dan wel conform de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende wetgeving.

9.7 De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde rente en kosten zijn eerst verschuldigd wanneer de Opdrachtgever door Bloesem Uitvaart schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van zestien (16) dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling.

9.8 Bloesem Uitvaart heeft het recht om met betrekking tot de Opdrachtgever een kredietcheck te (laten) doen. Voorts heeft Bloesem Uitvaart recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Bloesem Uitvaart neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

‍10.2 Bloesem Uitvaart is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

10.3 Bloesem Uitvaart is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.2. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

10.4 De Opdrachtgever vrijwaart Bloesem Uitvaart tegen alle vorderingen en aanspraken van derden voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor Bloesem Uitvaart niet aansprakelijk is.

10.5 Bloesem Uitvaart kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van Bloesem Uitvaart (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Bloesem Uitvaart aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Bloesem Uitvaart verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan Bloesem Uitvaart uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van Bloesem Uitvaart beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de Opdrachtgever aan Bloesem Uitvaart betaald dient te worden uit hoofde van de Overeenkomst.

10.6 Van de in 10.5 bedoelde schuld is bij schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst geen sprake indien de vertraging of het oponthoud het gevolg is van de opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 9.3.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart bij Bloesem Uitvaart ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnenveertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij. Bloesem Uitvaart ingediend worden.

11.3 Bloesem Uitvaart zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever en zekerheid

12.1 Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat Bloesem Uitvaart Opdrachtgever hierop heeft gewezen.

12.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft Bloesem Uitvaart het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Over-eenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend)voorschot overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 9.3, of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als mede-opdrachtgever te verbinden aan de Overeenkomst.

Artikel 13 – Uitvoering

Bloesem Uitvaart is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy

14.1 Persoonsgegevens worden verwerkt in overeestemming met de Wet bescherming persoonsge-gevens, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywet-geving. De Opdrachtgever geeft voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst zijn ondubbelzinnige toestemming aan Bloesem Uitvaart. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door Bloesem Uitvaart (deels) ten einde te voldoen aan een wettelijke verplichting van Bloesem Uitvaart.

14.2 Indien door Bloesem Uitvaart, uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen. De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door Bloesem Uitvaart uitsluitend verstrekt aan de Opdrachtgever. Na overdracht vernietigt Bloesem Uitvaart direct de gemaakte opnames. De Opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene. Bloesem Uitvaart geeft in de ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt. De in artikel 10.4 opgenomen vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid onverkort van toepassing.

Artikel 15 -- Nederlands recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bloesem Uitvaart

Edisonstraat 10

2817 VN Amersfoort

Telefoon: 06 - 19 68 13 80

Mail: info@bloesemuitvaart.nl | URL: www.bloesemuitvaart.nl

KvK:72846852 | Bank: NL94KNAB0256596387

Deze voorwaarden zijn op 30 november 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland.